Việt Nam đề xuất sửa đổi lớn các quy định về khí thải công nghiệp

  • Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp (chất vô cơ và bụi) QCVN 19: 2009 / BTNMT
  • Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp (chất hữu cơ) QCVN 20: 2009 / BTNMT
  • Tiêu chuẩn khí thải theo ngành (QCVN 21: 2009 / BTNMT, QCVN 22: 2009 / BTNMT, QCVN 23: 2009 / BTNMT, QCVN 34: 2010 / BTNMT, QCVN 51: 2017 / BTNMT, QCVN 02: 2012 / BTNMT (sửa đổi một phần) , QCVN 30: 2012 / BTNMT (sửa đổi một phần), QCVN 61-MT: 2016 / BTNMT (sửa đổi một phần), QCVN 41: 2011 / BTNMT (sửa đổi một phần)

Nội dung chính của dự thảo quy chế được tóm tắt như sau:

Phạm vi và mục tiêu

Dự thảo quy định đưa ra các giá trị giới hạn cho phép đối với các chất ô nhiễm có trong khí thải công nghiệp thải vào khí quyển (loại trừ khí thải từ các phương tiện giao thông).

Quy định kỹ thuật

STT Nội dung Quy định
1 Giá trị giới hạn cho phép (mg / Nm 3 ) đối với các chất ô nhiễm trong khí thải công nghiệp thải vào khí quyển (Mức A và Mức B): tổng số 43 chất Bảng 1 của dự thảo quy định
2 Giá trị giới hạn cho phép (mg / Nm 3 ) đối với bụi trong khí thải công nghiệp thải vào khí quyển (Mức A và Mức B): tổng số 12 chất Bảng 2 của dự thảo quy định

Các giá trị giới hạn cho phép đối với các chất ô nhiễm quy định trong Bảng 1 và Bảng 2 được tính trên cơ sở trung bình hàng giờ.

Sửa đổi lớn của dự thảo quy định từ quy định hiện hành về khí thải công nghiệp là các giá trị giới hạn cho phép được quy định chi tiết cho từng loại thiết bị được sử dụng. Ngoài ra, giá trị giới hạn cho phép đối với dioxin và furan lần đầu tiên được đưa ra trong nước với đơn vị là ngTEQ / Nm 3 . Phương pháp luận để xác định tương đương độc tính (TEQs) của dioxin và furan được quy định trong Phụ lục II của dự thảo quy định.

Hiểu đúng ô nhiễm không khí
Hiểu đúng ô nhiễm không khí

Quy tắc quản lý

Dự thảo quy định chi tiết phương pháp xác định các chất ô nhiễm quy định trong khí thải công nghiệp (như trong dự thảo quy định về nước thải công nghiệp). Các chất ô nhiễm được quy định này sẽ là cơ sở để xác định các thông số phải đo môi trường định kỳ bắt buộc cho các báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và thủ tục cấp phép môi trường.

Về cơ bản, các chất ô nhiễm được quy định sẽ được xác định dựa trên các loại thiết bị xả khí thải công nghiệp như quy định tại Bảng 1 và Bảng 2 của dự thảo quy chuẩn. Ngoài ra, các chất ô nhiễm thải ra từ các cơ sở đặc biệt không được liệt kê trong Bảng 1 và Bảng 2 sẽ được xem xét riêng.

Tiến độ thực hiện

Đối với các cơ sở, dự án đang hoạt động hoặc đang xây dựng và giấy phép môi trường được cấp sau ngày quy định có hiệu lực, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành về khí thải công nghiệp và giá trị giới hạn cho phép đối với các chất ô nhiễm quy định trong tiêu chuẩn địa phương sẽ được áp dụng cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2024.

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, các giá trị giới hạn cho phép quy định trong cột A của Bảng 1 và 2 sẽ được áp dụng.

Mặt khác, đối với các dự án đầu tư mới, các giá trị giới hạn cho phép quy định tại cột B của Bảng 1 và Bảng 2 sẽ được áp dụng kể từ ngày tiêu chuẩn có hiệu lực.

Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật này tạo ra một sự thay đổi lớn đối với các quy định hiện hành về khí thải, nếu được ban hành. Các đơn vị kinh doanh cần đặc biệt lưu ý những điểm sau:

  • Khi lập báo cáo ĐTM hoặc hồ sơ xin giấy phép môi trường, họ phải cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền thông tin đầy đủ và chính xác về nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất sử dụng, bảng dữ liệu an toàn (SDS), danh sách các chất ô nhiễm có thể phát sinh, v.v.
  • Nếu một số chất ô nhiễm mới phát sinh, đơn vị kinh doanh phải thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về bất kỳ thay đổi nào trong các chất ô nhiễm phải đo đạc định kỳ.

Bài viết khác

xu-ly-khi-thai-nha-may-giay
Hệ thống xử lý khí thải nhà máy giấy an toàn hiệu quả

Cùng hệ thống Xử lý khói bụi của Dr.Air tìm hiểu về hệ thống Xử lý khí thải nhà máy giấy. Một vấn đề quan trọng để phát triển ngành này một cách bền vững và không gây hại cho môi trường cũng như sức khỏe của công nhân. Tác hại của khí thải nhà

thap-hap-phu-than-hoat-tinh
Cách tính toán tháp hấp phụ than hoạt tính đơn giản

Ô nhiễm không khí đang trở thành một thách thức nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe của con người và môi trường. Để cải thiện chất lượng không khí, các phương pháp xử lý ô nhiễm đóng vai trò quan trọng. Trong số các công nghệ này, Tháp hấp phụ than

xu-ly-khi-thai-lo-hoi-dot-than
Phương pháp xử lý khí thải lò hơi đốt than hiệu quả an toàn

Khí thải từ các lò hơi như lò đốt than đá, lò hơi đốt củi hay lò hơi đốt dầu đều chứa các chất độc hại. Nếu không được xử lý và loại bỏ trước khi thải ra môi trường, những luồng khí này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với

0901.856.888